17

نمونه سوالات آزمون وکالت 1403 + {پاسخنامه تشریحی}


مطالعه نمونه سوالات آزمون وکالت و تحلیل آنها به شما کمک خواهد نمود تا بتوانید در آزمون موفقیت لازم را به دست آورید. برای آشنایی داوطلبان با سوالات آزمون، برخی از این نمونه سوالات را ارائه کرده‌ و امکان دریافت سوالات آزمون وکالت با پاسخ تشریحی را فراهم نموده‌ایم. پس از برگزاری آزمون وکالت، متقاضیان دوره بعدی یا همان دوره که در آزمون شرکت کرده بودند، می‌توانند پس از گذشت یک الی دو ماه به دفترچه سوالات و کلید پاسخنامه دسترسی داشته باشند.

با مشاهده سوالات و پاسخ آنها قادر هستند که میزان موفقیت خود را در آزمون وکالت محک بزنند. همچنین کسانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند با داشتن نمونه سوالات آزمون وکالت می‌توانند با سطح دشواری سوالات آشنا شده و خود را برای این سطح آماده کنند.

نمونه سوالات آزمون وکالت به همراه پاسخنامه وکلا دادگستری 1403

برای تعیین سطح متقاضیان و شرکت کنندگان آزمون وکالت بهترین روش استفاده از نمونه سوالات آزمون وکالت در سال‌های پیشین است که ممکن است در آزمون وکالت سال جاری نیز قرار داده شوند.

امکان وجود دارد که هر ساله طراحان سوالات آزمون وکالت با اندکی تغییر در طریقه جمله‌بندی و طراحی سوالات، کمی تغییر در آزمون هر سال ایجاد کنند؛ اما با در دست داشتن نمونه سولات آزمون وکالت سال‌های گذشته می‌توان یک پیش زمینه از میزان سختی و طرح سوالات در ذهن داشت.

برای برخی از افراد که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص منابع آزمون وکالت ندارند ممکن است این پرسش بوجود آید که آزمون وکالت شامل چند سوال است و زمان پاسخ‌دهی به آنها چقدر است؟ در واقع این آزمون شامل 120 سوال است که داوطلبان تنها در مدت 150 دقیقه باید به این سوالات پاسخ دهند.

مباحثی که در سوالات آزمون وکالت مطرح می‌شود، شامل آیین دادرسی مدنی، اصول فقه، حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق تجارت و آیین دادرسی کیفری است. ضرایب دروس آزمون وکالت با هم تفاوت داشته و هر یک از این مباحث اهمیت خاص خودش را دارد. لازم به ذکر است که هر مبحث 20 سوال دارد.

زمان برگزاری آزمون وکالت در اوایل آذرماه خواهد بود. پس از اتمام آزمون برای آنکه داوطلبان بتوانند عملکرد خود را بررسی کنند، پس از برگزاری آزمون دفترچه سوالات و پاسخ آنها توسط سایت سازمان سنجش در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات آزمون وکالت به همراه پاسخنامه وکلا دادگسترینمونه سوالات آزمون وکالت به همراه پاسخنامه وکلا دادگستری

آشنایی با نمونه سوالات آزمون وکالت

داوطلبانی که می‌خواهند عملکرد بهتری در آزمون وکالت داشته باشند، بهتر است نمونه سوالات آزمون وکالت سال‌های قبل را مورد بررسی قرار دهند. به دلیل اهمیت این موضوع در ادامه برخی از سوالات پرتکرار آزمون‌های سال قبل را ارائه کرده‌ایم.

چنانچه مدیون در موعد مقرّر، دین ریالی خود را ادا نكند، کدام مورد صحیح است؟
1) شرط منحصر صدور حكم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمكّن مدیون است.
2) صرف تغییر شاخص قیمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست.
3) طلبكار درهیچ صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانك مرکزي را ندارد.
4) دادگاه مكلّف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حكم قرار دهد.

 

اداره کننده فضولی مال غیر، در فرض پرداخت هزینه‌ها، در کدام صورت، حقّ رجوع به مالك را دارد؟
1) چنانچه اقدام اداره‌ کننده، ناشی از قصد احسان و یاري نباشد، ولی به نفع مالك باشد.
2) چنانچه مستأجر به منظور کمال انتفاع، تغییراتی در ملك مالك ایجاد کند.
3) چنانچه تأخیر در دخالت اداره کننده، موجب ضرر مالك شود.
4) چنانچه تحصیل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است.

 

تقسیم اموال غایب مفقودالاثر برمبناي کدام مورد، صحیح است؟
1) با درخواست اشخاص ذينفع، درصورت اثبات نیاز مالی آنان با انقضاي دو سال از زمان غیبت
2) پس از صدور حكم موت فرضی، فقط تقسیم اموال منقول امكانپذیر است.
3) با انقضاي مدتی که عادتاً، احتمال فوت غایب وجود دارد.
4) با انقضاي مدت یك سال پس از غیبت

 

در نكاح منقطع، کدام مورد صحیح است؟
1) علی الاطلاق، تمكین زوجه تأثیري در نفقه ندارد.
2) زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود.
3) زوجه درصورت ثبت رسمی نكاح، مستحق نفقه است.
4) زوجه درصورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اینكه زوج تمكن مالی نداشته باشد.

 

در نكاح منقطع، کدام مورد صحیح است؟
1 )علی‌الاطلاق، تمكین زوجه تأثیري در نفقه ندارد.
2) زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود.
3) زوجه درصورت ثبت رسمی نكاح، مستحق نفقه است.
4) زوجه درصورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اینكه زوج تمكن مالی نداشته باشد.

 

با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1351 ، کدام مورد صحیح است؟
1) مستأجر حق دارد شغل مقرّر در اجاره نامه را به شغل با ضرر کمتر تغییر دهد.
2) تغییر شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بیشتر، رأساً از سوي مستأجر امكان پذیر است.
3) تغییر شغل به درخواست مستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجویز دادگاه امكان پذیر است.
4) مستأجر می‌تواند با پرداخت حقّ مالكانه متعارف، ولو بدون رضایت مالك، شغل مقرّر را با تجویز دادگاه تغییر دهد.

 

کدام مورد، از مصادیق قائم مقامی به مفهوم جانشینی است؟
1) امین غایب حاکم
2 ) وصی متولّی موقوفه
3) ولی قهري موصیله
4) موصیله مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر 1351

 

کدام مورد در خصوص احكام عقد مزارعه، صحیح است؟
1) اگر شخص ثالثی، زمینی را که تسلیم عامل شده است، غصب کند، عامل حقّ فسخ نخواهد داشت.2) در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولی عقد صحیح است.
3) چنانچه زمین مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود، عامل حقّ فسخ دارد.
4)مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمین مورد اجاره را مطلقاً ندارد.

 

در کدامیك از موارد زیر، تقسیم مال مشترك امكان پذیر است؟
1) تقسیم براي برخی از شرکا مضر و تقاضاي تقسیم از طرف غیرمتضرّر باشد.
2) به رغم مضر بودن تقسیم، دادگاه تقسیم را ضروري تشخیص دهد.
3) تقسیم به تراضی، موجب از مالیت افتادن مال شود.
4) شرط عدم تقسیم در ضمن عقد جعاله

 

هرگاه چند کارگر مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مجتمعاً خسارتی به دیگري وارد سازند، در توزیع نهایی مسئولیت، کدام مورد صحیح است؟
1) کارگران، به تساوي مسئولیت دارند.
2) کارفرما و کارگران، متضامناً مسئول هستند.
3) مسئول نهایی جبران ضرر، درهرحال کارفرماست.
4) میزان مسئولیت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعیین می‌شود.

 

در عقد بیعی، شرط شده است که چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خریدار تأدیه نشود، بایع اختیارفسخ دارد. کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟
1) با استفاده از خیار تأخیر ثمن، بایع حقّ فسخ دارد.
2) چنین شرطی، از احكام خیار شرط تبعیت نخواهد کرد.
3) شرط و عقد، بهعلت عدم ذکر مدت حق فسخ، باطل است.

کدامیك از موارد زیر در خصوص نقش قبولی در معاملات، صحیح است؟
1) قبولی در عقد عینی، می‌تواند پس از قبض واقع شود.
2) در تحقق قبولی در عقد رضایی، صرف رضا کافی است.
3) قبولی باید به همان شكلی اعلام شود که ایجاب صورت گرفته است.
4) قبولی ایجاب پس از ردآن، درصورتی معتبر است که تغییري در مفاد ایجاب داده نشود.

 

فرض کدامیك از ورثه، نصف ترکه است؟
1) زوجه، درصورت نبودن اولاد براي متوفی، اگرچه از همسر دیگر باشد.
2)خواهر ابوینی یا ابی تنها، درصورتی که منحصربه فرد باشد.
3) هریك از دختر یا پسر، اگر فرزند منحصربه فرد باشد.
4) کلاله‌امی، اگر تنها باشد.

 

نمونه سوالات آزمون وکالت درس آیین دادرسی مدنی

معمولاً در پکیج آموزشی آزمون وکالت، سوالات دروس مختلف نیز وجود دارد. نمونه سوالات آزمون وکالت در بخش آیین دادرسی نیز بسیار مهم هستند و در ادامه برخی از سوالات این درس را قرار داده‌ایم.

1.مالی در واحد اجراي احكام مدنی به مزایده گذاشته می‌شود. پس از انجام مزایده، در کدام صورت، مالك (محكوم علیه) می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و هزینه‌های اجرایی، مانع انتقال مال شود؟
1) مال، غیرمنقول باشد و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعلام شده باشد.
2) مال، منقول و یا غیرمنقول باشد و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.
3) مال، غیرمنقول باشد و محكومله با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعلام شده باشد.
4) مال، غیرمنقول باشد و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.

 

2.مالی در واحد اجراي احكام مدنی به مزایده گذاشته می‌شود. پس از انجام مزایده، در کدام صورت، مالك (محكوم‌علیه) می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی و هزینههاي اجرایی، مانع انتقال مال شود؟
1)مال، غیرمنقول باشد و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعلام شده باشد.
2)مال، منقول و یا غیرمنقول باشد و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.
3)مال، غیرمنقول باشد و محكوم‌له با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعلام شده باشد.
4)مال، غیرمنقول باشد و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد.

 

3.گر محكومب.ا ه عین معین و غیرقابلِ دسترس باشد، کدام مورد صحیح است؟
1)عدم قابلیت دسترسی به عین معین محكوم به تأثیري نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی به مال مفتوح می‌ماند.
2)قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و درصورت عدم تراضی، توسط دادگاه تعیین و از محكوم‌علیه وصول می‌شود.
3)قیمت آن صرفاً بًا تراضی طرفین تعیین و از محكوم علیه وصول می‌شود.
4)قیمت آن صرفاً توسط دادگاه تعیین و از محكوم علیه دریافت می‌شود.

 

4.چنانچه محكوم‌علیه، در مقام اجراي حكم قطعی دیوان عدالت اداري به موانع قانونی استناد کند، کدام مورد صحیح است؟
1) چنانچه دادرس اجراي احكام دیوان آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأي قطعی ارجاع می‌شود.
2)چنانچه شعبه صادرکننده رأي قطعی دیوان عدالت اداري آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده براي رسیدگی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.3)چنانچه شعبه صادرکننده رأي قطعی دیوان عدالت اداري آن را موجه تشخیصدهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده براي رسیدگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع می‌شود.
4) این جهت عذر موجه محسوب نمی‌شود و محكوم علیه باید موانع قانونی را برداشته و حكم را اجرا کند.

 

5.رأیی از شوراي حل اختلاف صادر می‌شود و نسبت به آن در دادگاه عمومی درخواست تجدیدنظر می‌شود، چنانچه دادگاه عمومی رأي شورا را به علت ردصلاحیت شورا فسخ کند و دعوي از صلاحیت دادگستري خارج نباشد، کدام مورد صحیح است؟
1) پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
2) رسیدگی ماهوي نموده و رأي صادره قطعی است.
3) پرونده را جهت اعمال قواعد صلاحیت، به شوراي حلّ اختلاف اعاده می‌نماید.
4) رسیدگی ماهوي نموده و رأي دادگاه می‌تواند با توجه به بهاي خواسته، قابل تجدیدنظر باشد.

 

6.قرار تأمین خواست هاي با موضوع بازداشت یك میلیارد ریال از دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود. در جهت اجراي مفاد قرار، کدام مورد صحیح است؟
1) مرجع اجراکننده رأي باید رأساً به بانك مرکزي دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محكوم‌علیه دربانك ها و … را براي توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
2) با توجه به اینكه حكمی علیه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراکننده رأي نمی‌تواند به بانك مرکزي دستور دهد که فهرست حساب‌های محكوم‌علیه را اعلام نماید.
3) مرجع اجراکننده رأي باید به درخواست محكوم‌له، به بانك مرکزي دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محكوم علیه در بانک‌ها و … را براي توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
4) فقط چنانچه مستند قرار تأمین خواسته اسناد رسمی و یا اسناد تجاري واخواست شده باشد، مرجع اجراکننده رأي می‌تواند به بانك مرکزي دستور دهد که فهرست حساب‌های محكوم‌علیه را اعلام نماید.

 

7. رأیی از دادگاه انتظامی وکلا صادر می‌شود. در خصوص تجدیدنظرخواهی رئیس کانون وکلا، کدام مورد صحیح است؟
2 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.

1) رأي مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف 1
2) رأي مجازات درجه چهارم به بالا، ظرف 11 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.
3) رأي مجازات ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است.
4) رأي مجازات درهرحال در مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.

 

8. خواهان به استناد سندي اقامه دعوي می‌کند. خوانده در مهلت مقرّر نسبت به آن ادعاي جعل می‌نماید.چنانچه دادگاه براي رسیدگی به اصالت سند، نیاز به دلیلی داشته باشد که در پرونده دیگري وجود دارد،کدام مورد صحیح است؟
1) اگر پرونده حاوي دلیل در دادگاه کیفري موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه می‌کند.
2) اگر پرونده حاوي دلیل در دادگاه کیفري و یا حقوقی موجود باشد، دادگاه می‌تواند به ذينفع تقاضانامه‌ای داده تا رونوشت موارد استنادي به وي داده شود.
3) اگر پرونده حاوي دلیل در دادگاه کیفري موجود باشد، دادگاه فقط می‌تواند دادرس علی البدل را مأمور نماید که رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحویل دادگاه دهد.
4) اگر پرونده حاوي دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفري موجود باشد، دادگاه فقط می‌تواند دادرس علی البدل ویا مدیر دفتر دادگاه را مأمور کند که رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحویل دادگاه دهد.

 

9. چكی از حساب مشترك سه نفر به مبلغ یك میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانك صادرات شعبه شیراز صادرمی شود و با مراجعه دارنده چك به بانك محال علیه، بانك مزبور به علت فقدان موجودي، گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند. چنانچه یكی از صادرکنندگان چك مقیم شیراز و دیگري مقیم اصفهان و سومی مقیم تهران باشد،خواهان براي اقامه دعوي و مطالبه وجه چك به کدامیك از دادگاه‌های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟
1) می‌تواند به هریك از دادگاههاي شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند.
2)فقط می‌تواند به دادگاه‌های شیراز یا اصفهان مراجعه کند.
3)فقط می‌تواند به دادگاه‌های شیراز یا تهران مراجعه کند.
4) فقط می‌تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند.

نمونه سوالات آزمون وکالت درس آیین دادرسی مدنینمونه سوالات آزمون وکالت درس آیین دادرسی مدنی

نمونه سوالات آزمون وکالت حقوق تجارت

داوطلبانی که می‌خواهند در در درس حقوق تجارت بهترین عملکرد را داشته باشند، بهتر است نمونه سوالات این درس را بررسی کنند. در ادامه برخی از سوالات این درس را ارائه کرده‌ایم.

  1. افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود شرکت، در کدام مورد مجاز است؟
    1) کلیه افزایش سرمایه، تعهد شود.
    2) کلیه افزایش سرمایه، نقداً پرداخت شود.
    3) حداقل 35 درصد سرمایه، نقداً پرداخت شود.
    4) حداقل 35 درصد سرمایه، تعهد و بقیه آن پرداخت شود.

 

2. در خصوص حق العمل کاري، کدام مورد صحیح نیست؟
1) آمر حقّ رجوع از معامله و امر خود را دارد.
2) در هرصورت، حق العمل کار حقّ دریافت حقالزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد.
3) حق‌العمل کار مستحق دریافت هزینه‌هایی که براي انجام معامله لازم و به نفع آمر بوده است، می‌باشد.
4) حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنكه آمر دستور داده باشد.

 

3. تاجر، مالی را براي دیگري خریداري کرده و سپس ورشكسته شده است. درصورتی که عین مال نزد ورشكسته موجود باشد، کدام مورد صحیح است؟
1) اگر بهاي مال از طرف خریدار به تاجر ورشكسته داده شده باشد، ولی فروشنده بهاي مال را دریافت نكرده باشد، شخص اخیر حقّ استرداد مال را دارد.
2) اگر تاجر ورشكسته قیمت مال را پرداخت کرده باشد، مكلّف نیست تا آن را به خریدار مسترد کند.
3) اگر قیمت مال پرداخت شده باشد، خریدار حقّ استرداد آن را دارد.
4) درهرحال، مال متعلّق به خریدار است.

 

4. در خصوص شرکت موضوع ماده 221 قانون تجارت موسوم به شرکت عملی، کدام مورد صحیح است؟
1) شرکتی مدنی با فعالیت تجاري که در هنگام ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها، قالب‌های قانونی مربوط به شرکت تجاري را رعایت نكرده است.
2) شرکتی تجاري که با استفاده از ساختار یكی از شرکت‌های هفت گانه ماده 21 قانون تجارت، بدون ثبت به تجارت می‌پردازد.
3) شرکتی سهامی که اقدامات مربوط به تأسیس آن انجام شده، ولی هنوز ثبت نشده و به فعالیت تجاري می‌پردازد.
4) شرکتی که در قالب‌های مقرّر در قانون تشكیل نشده، لكن به عنوان شرکت به امور تجاري می‌پردازد.

 

5. چنانچه صورت‌های مالی شرکت سهامی عام در مجمع عمومی سالیانه، بر پایه تأیید شخص حقیقی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان بازرس شرکت تصویب شود، چنین مصوب‌های چه اثري دارد؟
1) انتخاب شخص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال می‌باشد، ولی مصوبه معتبر است.
2) چنانچه بازرس موصوف، شرایط مذکور در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 رادارا باشد، تصویب صورت‌های مالی معتبر است.
3) مصوبه منوط به تنفیذ سازمان حسابرسی است؛ در غیراینصورت، در هیچ یك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباري غیربانكی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.
4) در هیچ یك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباري غیربانكی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود.

 

6.کدام مورد، صحیح نیست؟
1) شرکت‌های سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادي هستند.
2) کلیه شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام و تعاونی تولید، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشارکت هستند.
3) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام با سهام شرکت ناشر و اوراق مشارکت قابلِ تعویض تنها با سهام شرکت‌های سهامی عام غیربورسی قابل تعویض هستند.
4) شرکت‌های سهامی خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادي و شرکت‌های سهامی عام، مجاز به انتشار اوراق مشارکت عادي و قابل تبدیل و تعویض با سهام هستند.

 

7. کدام مورد در خصوص فروش کالاهاي تجاري و اثاث البیت تاجر ورشكسته، صحیح است؟
1) به وسیله مدیر تصفیه، با اجازه دادگاه صادرکننده حكم ورشكستگی و نظارت ناظر به فروش می‌رسد.
2) به وسیله مدیر تصفیه و با اجازه دادگاه صادرکننده حكم ورشكستگی، قابل فروش است.
3) از سوي مدیر تصفیه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش می‌رسد.
4) به هیچ عنوان، بدون اجازه تاجر ورشكسته قابل فروش نیست.

نمونه سوالات آزمون وکالت حقوق تجارتنمونه سوالات آزمون وکالت حقوق تجارت

نمونه سوالات آزمون وکالت اصول استنباط حقوق اسلامی

آشنایی با نمونه سوالات آزمون وکالت اصول استنباط حقوق اسلامی برای داوطلبان بسیار کمک کننده است و در آمادگی آزمون وکالت بسیار موثر است. از این رو در ادامه به برخی از سوالات این درس اشاره شده است.

در خصوص جمع دلالی (عرفی) و تبرّعی، کدام مورد صحیح است؟
1) جمع تبرعی، مربوط به احكام غیرالزامی و جمع عرفی، مربوط به احكام الزامی است.
2) کاربرد جمع تبرعی، در احكام مدنی و کاربرد جمع دلالی، در احكام کیفري است.
3) جمع عرفی برخلاف جمع تبرّعی، بر پایة شاهد و قرینة لفظی صورت می‌گیرد.
4) جمع تبرّعی و عرفی، به یك معنی هستند.

 

کدامیك از عبارت‌های زیر، قابل مفهوم گیري است؟
1) عقد، محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد کند.
2) ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حقّ رجوع به مضمون عنه ندارد.
3) تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدي است.
4) تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.

 

در کدام یك از موارد زیر، مطلق را باید بر مقید حمل کرد؟
1) تلف کننده مال دیگري، ضامن آن است. تلف کننده مال دیگري به عمد، به حبس محكوم خواهد شد.
2) قتل عمد از موانع ارث است. اگر قتل عمد به حكم قانون یا براي دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود.
3) رضاي حاصل در نتیجة اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. صلح به اکراه، نافذ نیست.
4) تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است. تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.

 

دو نسخه متعارض از یك قرارداد، درباره تعهد معینی وجود دارد. یكی از قراردادها، دلالت روشنی بر موضوع تعهد دارد، اما شائبه اکراهی بودن آن هم در میان است. قرارداد دیگر، فاقد شائبه اکراهی بودن است، اما دلالت آن بر موضوع تعهد، مبهم می‌باشد. کدام مورد زیر در خصوص این دو قرارداد، صحیح است؟
1) هر دو قرارداد، داراي مرجح مضمونی و جهت صدوري یكسان هستند.
2) یكی از قراردادها، داراي مرجح مضمونی و دیگري، داراي مرجح سندي است.
3) یكی از قراردادها، داراي مرجح جهت صدوري و دیگري، داراي مرجح دلالی است.
4) هر دو قرارداد، مرجح جهت صدوري را دارند، ولی یكی از آنها داراي مرجح دلالی نیز هست.

 

نمونه سوالات آزمون وکالت حقوق جزاي عمومی و اختصاصی

برای کسب نمره حد نصاب در آزمون وکالت، باید با نمونه سوالات آزمون وکالت حقوق جزاي عمومی و اختصاصی نیز آشنا باشید. در ادامه به برخی از سوالات این بخش از آزمون اشاره کرده‌ایم.

یك ایرانی، در خارج از کشور، مرتكب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وي، صحیح است؟
1) اگر اتهام تعزیري باشد، رسیدگی موقوف می‌شود، وگرنه ادامه می‌یابد.
2) بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حكم برائت صادر می‌شود.
3) رسیدگی درهرحال ادامه می‌یابد.
4) رسیدگی موقوف می‌شود.

 

کدام مورد در خصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، علاوه بر ضبط ارز، صحیح است؟
1) حبس تعزیري و جزاي نقدي درجه پنج
2) حداقل مجازات مقرر براي اصل عمل قاچاق
3) اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، حبس درجه چهار
4) اگر ارزش قاچاق ده میلیارد ریال یا کمتر باشد، جزاي نقدي درجه پنج و چنانچه بیشتر باشد، جزاي نقدي درجه چهار

 

کارمند شرکت در جلسه مجمع عمومی، اعضاي هیئت مدیره را مجموعهاي دزد و بیشرافت خطاب کرده است. کدام مورد در خصوص وصف جزایی رفتار وي، صحیح است؟
1) از نظر عنوان و نتیجه مجرمانه، جرم واحد است.
2) از نظر عنوان، متعدد و از حیث نتیجه، جرم واحد است.
3) از نظر عنوان، جرم واحد و از حیث نتیجه، مشمول مقرّرات تعدد مادي است.
4) از نظر عنوان متعدد و از حیث نتیجه مجرمانه، مشمول مقرّرات تعدد مادي است.

 

تعدد جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مشمول کدامیك از مقرّرات زیر است؟
1) مقرّرات عمومی قانون مجازات اسلامی
2) مقرّرات خاص قانون مبارزه با مواد مخدر
3) در خصوص جرائم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرائم موضوع ماده چهار، قانون مبارزه با مواد مخدر
4) در خصوص جرائم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرائم موضوع ماده هشت، قانون مبارزه با مواد مخدر

 

جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال محرز شده است. مجازات محكوم، کدامیك از موارد زیر است؟
1) مصادره مبلغ پولشویی و جزاي نقدي معادل یكچهارم آن
2) مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیري درجه پنج
3) مصادره مبلغ پولشویی جزاي نقدي معادل میزان پولشویی و حبس تعزیري درجه چهار
4) مصادره مبلغ پولشویی جزاي نقدي معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیري درجه پنج

 

کارمند یك مؤسسه، مرتكب جرم رایانه‌ای شده است. در کدام فرض، مؤسسه داراي مسئولیت کیفري است؟
1) صرفاً اگر در راستاي منافع مؤسسه مرتكب شده باشد.
2) اگر در اثر عدم نظارت مدیر، مرتكب شده باشد.
3) صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتكب شده باشد.
4) اگر مرتكب نفع شخصی نداشته باشد.

نمونه سوالات آزمون وکالت حقوق جزاي عمومی و اختصاصینمونه سوالات آزمون وکالت حقوق جزاي عمومی و اختصاصی

نمونه سوالات آزمون وکالت آیین دادرسی کیفري

نمونه سوالات آزمون وکالت آیین دادرسی کیفري چالش برانگیر هستند. از این رو بهتر است با سوالات سال‌های گذشته که در ادامه ارائه شده، آشنا باشید.

در جرائم فاقد جنبه حق اللهی، دادگاه تحت کدامیك از شرایط زیر، مبادرت به صدور حكم غیابی می‌کند؟
1) چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، هرچند وکیل او حضور داشته باشد.
2) درصورتی که متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هرچند وکیل او لایحه دفاعیه داده باشد.
3) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشند.
4) هرگاه متهم یا وکیل او، صرفاً دًر جرائم مذکور در ماده 312 ق.آ.د.ك در هیچیك از جلسات دادگاه یا دادسرا حضور پیدا نكرده باشند.

 

در جرائم غیرقابل گذشت، در فرضی که پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، کدام مورد صحیح است؟
1) صرفاً چنانچه امكان تعلیق تعقیب باشد، دادستان باید از کیفرخواست عدول کند.
2) پس از اعلام رضایت شاکی، دادستان مكلف به عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید است.
3) درهرحال، امكان عدول از کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه می‌تواند رضایت را بهعنوان کیفیت مخفف هدر نظر گیرد.
4) درصورتی که در نتیجة رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس، کیفرخواست جدید صادر می‌کند.

 

علام جرم ا.زا سوي سازمان‌های مردم نهاد داراي مجوز، در کدام فرض پذیرفته می‌شود؟
1) در جرم قابل گذشت که داراي بزه دیده خاص است، هرچند بدون رضایت وي باشد.
2) در جرمی که نسبت به موضوع مورد حمایت آنان ارتكاب یافته، هرچند در اساسنامه آنها درج نشده باشد.
3) فقط در جرائم غیرقابلِ گذشت که نسبت به موضوع موردحمایت آنان ارتكاب یافته و اسامی این سازمان‌ها توسط مراجع رسمی اعلام شده باشد.
4) در هر جرمی که نسبت به موضوع موردحمایت مندرج در اساسنامه آنان ارتكاب یافته و اسامی این سازمان‌ها توسط مراجع رسمی اعلام شده باشد.

 

طبق قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، حكم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
این حكم، متضمن کدامیك از اصول جزایی زیر است؟
1) « قانونی بودن جرم » و « قانونی بودن دادرسی »
2) « شخصی بودن مجازات » و « فردي کردن کیفر »
3) « قانونی بودن دادرسی » و « قانونی بودن مجازات »
4) « شخصی بودن مسئولیت کیفري » و « قانونی بودن جرم و مجازات »

 

شخصی متهم به ارتكاب جرائم متعدد است. در خصوص صدور قرار تأمین کیفري، کدام مورد صحیح است؟
1) در مورد وي قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر اینكه رسیدگی به اتهامات در صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه‌های مختلف باشد.
2) در مورد وي قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر اینكه رسیدگی به اتهامات در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد.
3) در مورد هریك از اتهامات با لحاظ صلاحیت محلی، قرار تأمین مستقل صادر می‌شود.
4) درهرصورت، در مورد وي قرار تأمین واحد صادر می‌شود.

 

به جرائم مشمول صلاحیت سازمان قضائی نیروهاي مسلّح، ارتكابی توسط نظامیان داراي درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشكري، در کدامیك از دادگاه‌های زیر رسیدگی می‌شود؟
1) دادگاه نظامی یك یا دو مرکز استان محلّ وقوع جرم، برحسب نوع جرم
2) دادگاه نظامی یك یا دو تهران، برحسب نوع جرم
3) دادگاه نظامی یك مرکز استان محلّ وقوع جرم
4) فقط دادگاه نظامی یك تهران

نمونه سوالات آزمون وکالت آیین دادرسی کیفرينمونه سوالات آزمون وکالت آیین دادرسی کیفري

خلاصه مقاله نمونه سوالات آزمون وکالت

آشنایی با نمونه سوالات آزمون وکالت به داوطلبان کمک می‌کند از شیوه طرح سوالات و همچنین نحوه پاسخ‌دهی به پاسخ‌های تشریحی و تستی هر بخش مطلع شده و با آمادگی بیشتری در آزمون حضور یابند.

سوالات درس‌های آیین دادرسی و حقوق تجارت و استنباط احکام اسلامی و … به دلیل ضریب بالا، بسیار اهمیت داشته و داوطلبانی که بتوانند به سوالات این دروس به درستی پاسخ دهند، شانس موفقیت بیشتری در آزمون دارند. از این رو توصیه می‌کنیم در کنار مطالعه منابع و جزوات آزمون وکالت، سوال‌های سال های گذشته را مورد بررسی قرار دهید.

برای دانلود پی دی اف مقاله نمونه سوالات آزمون وکالت کلیک کنید.

آیا نمونه سوالات آزمون وکالت تالیفی می باشند؟

در واقع سوالات آزمون های سال های گذشته هستند. تمام سوالات آزمون وکالت با پاسخ تشریحی می باشند. همچنین امکان مشاوره رایگان را نیز برای شما فراهم نموده ایم.

چگونه می توان اطلاعاتی در خصوص سطح سوالات آزمون وکالت و شیوه طراحی سوالات کسب کرد؟

در صورت مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته و بررسی پاسخنامه آنها می توان به این هدف رسید.

 از چه طریق می توان به نمونه سوالات سالهای پیشین و پاسخ آنها دسترسی پیدا کرد؟

پس از برگزاری آزمون وکالت، سوالات و پاسخ آنها در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و می توان آنها را دانلود و استفاده کرد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا